مدارک مورد نیاز برای دریافت وام

۱. کارت ملی
تصویر اصل کارت ملی و یا رسید تعویض آن جهت بارگذاری در سایت و تشکیل پرونده
تصویر اصل کارت ملی
۲. شناسنامه
تصویر تمامی صفحات اصل شناسنامه جهت بارگذاری در سایت و تشکیل پرونده
تصویر تمامی صفحات اصل شناسنامه
۳. گردش حساب
تصویر اصل آخرین گردش سه ماهه حساب بانکی مهر شده در بانک، جهت بارگزاری در سایت و تشکیل پرونده
تصویر اصل آخرین گردش سه ماهه حساب بانکی
۴. احراز محل سکونت
تصویر اصل سند ملک یا اجاره نامه معتبر دارای کد رهگیری
تصویر اصل سند ملک یا اجاره نامه‍
۵. سامانه ثنا
تصویر گواهی آنلاین ثبت نام در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ قضایی)
تصویر گواهی آنلاین ثبت نام در سامانه ثنا‍
۶. دسته چک
ارائه چک اقساط و ضمانت توسط متقاضی و ضامن به صورت حضوری. در صورت ارائه چک شخص ثالث، تمامی مدارک فوق برای آن شخص نیز الزامی خواهد بود.
چک اقساط‍
توجه:

هنگام مراجعه حضوری اصل تمامی مدارک فوق باید به همراه متقاضی باشد.

در صورت تقاضای دریافت وام بالای ۱۰۰ میلیون تومان، ارائه کلیه مدارک فوق برای ضامن نیز ضروری خواهد بود.

۱. کارت ملی
تصویر اصل کارت ملی و یا رسید تعویض آن جهت بارگذاری در سایت و تشکیل پرونده
تصویر اصل کارت ملی
۲. شناسنامه
تصویر تمامی صفحات اصل شناسنامه جهت بارگذاری در سایت و تشکیل پرونده
تصویر تمامی صفحات اصل شناسنامه
۳. گردش حساب
تصویر اصل گردش سه ماهه حساب بانکی مهر شده در بانک، جهت بارگزاری در سایت و تشکیل پرونده
تصویر اصل گردش سه ماهه حساب بانکی
۴. احراز محل سکونت
تصویر اصل سند ملک یا اجاره نامه معتبر دارای کد رهگیری
تصویر اصل سند ملک یا اجاره نامه‍
۵. سامانه ثنا
تصویر گواهی آنلاین ثبت نام در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ قضایی)
تصویر گواهی آنلاین ثبت نام در سامانه ثنا‍
۶. دسته چک
ارائه چک اقساط به صورت حضوری. در صورت ارائه چک شخص ثالث، تمامی مدارک فوق برای آن شخص نیز الزامی خواهد بود.
چک اقساط‍
توجه:

هنگام مراجعه حضوری اصل تمامی مدارک فوق باید به همراه متقاضی باشد.

در صورت تقاضای دریافت وام بالای ۱۰۰ میلیون تومان، ارائه کلیه مدارک فوق برای ضامن نیز ضروری خواهد بود.